Το www.your-life.gr θα είναι και πάλι κοντά σας, σύντομα

Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης: www.your-life.gr

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ

πίσω
Γενικοί Όροι Χρήσης
Η πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αν δε συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Αυτή η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί υπό την αιγίδα της Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διαχειρίζεται από την ίδια και την εταιρία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ (εφεξής το «Πανεπιστήμιο Αθηνών/Bayer Ελλάς») Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματος μας για τη διακοπή ή την εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τροποποίηση αυτής της ιστοσελίδας ή των Γενικών Όρων Χρήσης, των Γενικών Όρων και Καταστάσεων και των Όρων Πώλησης και Παράδοσης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε τέτοιες αλλαγές κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση. Γι’ αυτό πρέπει να σας ζητήσουμε, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, να δείτε ξανά τους όρους και να επισημάνετε τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
Παραχώρηση χρήσης και ωφελείας
Όλες οι λεπτομέρειες, τα έγγραφα και οι εικόνες που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία ή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή της Bayer Ελλάς ή τρίτων μερών. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική σήμανση για την πνευματική ιδιοκτησία (copyright) εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα, ότι η χρήση γίνεται μόνο για προσωπικούς σκοπούς, ότι δε γίνεται εμπορική εκμετάλλευση, ότι το υλικό δεν τροποποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ότι όλες οι εικόνες που αποκτώνται από την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με το συνοδευτικό κείμενο.
Εμπορικά σήματα και Πνευματική ιδιοκτησία
Εμπορικά σήματα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία ή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή της Bayer Ελλάς ή τρίτων μερών. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων ή άλλων υλικών απαγορεύεται ρητώς και αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, του νόμου των εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας .
Περιορισμένη ευθύνη
Συλλέξαμε όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, με επαγγελματική ευσυνειδησία και όσα γνωρίζουμε και κρίνουμε ορθότερα. . Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε και να ενημερώνουμε τις πληροφορίες σε συνεχή βάση. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνουμε καμία δέσμευση, ούτε εγγυώμεθα, είτε ρητά, είτε σιωπηρά για την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτές οι πληροφορίες, παρότι ήταν ακριβείς την ημέρα που δημοσιεύτηκαν, μπορεί να μην είναι πλέον ενημερωμένες με τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Γι’ αυτό το λόγο, συνιστούμε να ελέγχετε κάθε πληροφορία που αποκτάτε από αυτή την ιστοσελίδα, πριν την χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε μορφή. Οι συμβουλές που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν σας απαλλάσσουν από το να διεξάγετε τους δικούς σας ελέγχους σχετικά με τις τελευταίες συμβουλές που λάβατε και ειδικά τις πληροφορίες για ασφάλεια και τεχνικές προδιαγραφές. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δηλώνουν ότι συμφωνούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενό της με δική τους ευθύνη. Ούτε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ούτε η Bayer Ελλάς και ούτε τρίτα μέρη που έχουν αναλάβει τη συγγραφή των κειμένων, την παραγωγή ή τη μετάδοση αυτής της ιστοσελίδας, μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημιές ή βλάβες που απορρέουν από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της ιστοσελίδας ή από το γεγονός ότι βασιστήκατε στις πληροφορίες που δίνονται από αυτήν την ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδες τρίτων προμηθευτών/σύνδεσμοι
Με το να παρέχονται στην ιστοσελίδα ι σύνδεσμοι (links)/ αναφορές σε ιστοσελίδες τρίτων ούτε το Πανεπιστήμιο Αθηνών ούτε η Bayer Ελλάς δεν δίνει την έγκριση για το περιεχόμενο συνδέσμων (links) ούτε δέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων ή άλλη ευθύνη για ζημιά ή βλάβη που τυχόν απορρέει από τη χρήση τέτοιων περιεχομένων, σε οποιαδήποτε μορφή. Ούτε το Πανεπιστήμιο Αθηνών ούτε η Bayer Ελλάς προσφέρει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες που συνδέονται για να παρέχουν πληροφορίες έχουν συνέπεια στην ποιότητα. Οι σύνδεσμοι (links) με άλλες ιστοσελίδες παρέχονται στους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας μόνο για ευκολία. Οι χρήστες μπαίνουν σε τέτοιες ιστοσελίδες με δική τους ευθύνη. Η επιλογή τέτοιων συνδέσμων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζει τους χρήστες στις συνδεόμενες σελίδες.
Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς
Ο χρήστης αυτής της ιστοσελίδας είναι πλήρως υπεύθυνος για το περιεχόμενο και την ορθότητα των πληροφοριών που στέλνει μέσω της ιστοσελίδας (Ρώτα τον Ειδικό) στον κύριο Αρ. Αντσακλή, Ιατρό, Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας καθώς και για τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών που μπορεί να έχουν εμπλακεί σε αυτές τις πληροφορίες. Ο χρήστης δίνει την συγκατάθεσή του/της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον κύριο Αρ. Αντσακλή, Ιατρό, Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας και στην Bayer Ελλάς, για να αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιεί για στατιστική ανάλυση ή για άλλους συγκεκριμένους επαγγελματικούς σκοπούς, εκτός εάν οι πληροφορίες αφορούν προσωπικά δεδομένα και υπερβαίνουν τα βασικά δεδομένα ή τη κανονική χρήση. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Αρ. Αντσακλής, Ιατρός, Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και η Bayer Ελλάς έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα περιεχόμενα τέτοιων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων ιδεών, εφευρέσεων, προσχεδίων, τεχνικών και εξειδίκευσης που εμπεριέχονται σε αυτά, για οποιοδήποτε σκοπό, να αναπαράγουν αυτές τις πληροφορίες και να τις διαθέτουν σε οποιονδήποτε χωρίς περιορισμούς.
Διεθνείς χρήστες
Η ιστοσελίδα ελέγχεται η, λειτουργείται και ενημερώνεται από την Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στην Ελλάδα. Εν τούτοις, ούτε το Πανεπιστήμιο Αθηνών ούτε η Bayer Ελλάς δεν δίνει εγγύηση ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι επίσης σωστές σε μέρη εκτός Ελλάδος. Εάν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα από ένα μέρος εκτός Ελλάδος ή κατεβάσετε δεδομένα από ένα τέτοιο μέρος, παρακαλώ σημειώστε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ενεργείτε σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία που εφαρμόζεται στην περιοχή.
Αυτή η ιστοσελίδα προορίζεται για παροχή πληροφοριών σε ένα διεθνές κοινό, εκτός των Η.Π.Α. και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Δικαιώματα Πρόσβασης
Παρακαλούμε σημειώστε ότι είστε υποχρεωμένοι να προστατεύετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας από τη χρήση μη εγκεκριμένων τρίτων μερών και ότι πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τα δικαιώματα πρόσβασής σας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους χωρίς τη δική σας έγκριση. Θα πρέπει να ειδοποιείτε άμεσα τη Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή την Bayer Eλλάς αν μάθετε ότι η ασφάλεια έχει παραβιαστεί ή εάν μη εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα πρόσβασής σας ή εάν έχετε ενδείξεις ότι τέτοια πρόσβαση μπορεί να γίνει εφικτή.